અમદાવાદમાં આજે કોરોનાના 11 કેસો નોંધાયા લોકોમાં ગભરાટ

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં આજે નોંધાયેલા પોઝિટવ કેસોની વિગત

ક્રમ  કન્ફર્મ કેસનું નામ ઝોન ઉંમર જાતિ કન્ફર્મ કેસનું નામ સરનામું
1 જૈનમ શાહ પશ્ચિમ ઝોન 20 પુરૂષ નિલમ એપાર્ટમેન્ટ, આંબાવાડી
2 મુફતી મહમદ ઈમરાન ગુલાબનબી શેખ મધ્ય ઝોન 37 પુરૂષ પાંચપટ્ટી, જીવણપોળ, દરીયાપુર, અમદાવાદ
3 યાસીન રહેમાન શેખ મધ્ય ઝોન 39 પુરૂષ વાણીયા શેરી નાકે,પઠાણવાડ, કાલુપુર,અમદાવાદ
4 મો. મુબારીક શબ્બીર મધ્ય ઝોન 24 પુરૂષ આઈશા મસ્જીદ, કંકોડીવાળી પોળ,દરિયાપુર, અમદાવાદ
5 માજીદ નવાબ કુરેશી મધ્ય ઝોન 32 પુરૂષ આઈશા મસ્જીદ, કંકોડીવાળી પોળ,દરિયાપુર, અમદાવાદ
6 મો. સોહેબ મો. યુસુફ કુરેશી મધ્ય ઝોન 38 પુરૂષ આઈશા મસ્જીદ, કંકોડીવાળી પોળ,દરિયાપુર, અમદાવાદ
7 ફરહાન અહેમદ ગૌસી મધ્ય ઝોન 37 પુરૂષ ઉસામી ખડકી,ભંડેરીપોળ, કાલુરપુર, અમદાવાદ.
8 મો. વસીમ અમીન મધ્ય ઝોન 35 પુરૂષ આઈશા મસ્જીદ, કંકોડીવાળી પોળ,દરિયાપુર, અમદાવાદ
9 મો. ઉસ્માન મો. યાસીદ કુરેશી મધ્ય ઝોન 38 પુરૂષ આઈશા મસ્જીદ, કંકોડીવાળી પોળ,દરિયાપુર, અમદાવાદ.
10 મો. શાકીર મો.ઝાકીર કુરેશી મધ્ય ઝોન 16 પુરૂષ આઈશા મસ્જીદ, કંકોડીવાળી પોળ,દરિયાપુર, અમદાવાદ.
11 અંસલી મુસ્તાક અહેમદ મધ્ય ઝોન 60 પુરૂષ મલીક અહેમદ મરકસ, દરીયાપુર