વિકાસના નામે આવ્યા હતા અને હવે વિનાશ કરીને જશે……..