જાણો, અમદાવાદમાં કોરોના વાયરસના કયા ઝોનમાં કેટલા કેસ છે?

ઝોન આજ રોજ સુધીના કુલ કેસો
મધ્ય ઝોન   601
દક્ષિણ ઝોન   386
ઉત્તરઝોન   62
દક્ષિણપશ્ચિમ ઝોન   37
પશ્ચિમઝોન   103
ઉત્તરપશ્ચિમઝોન   33
પૂર્વ ઝોન   62
  કુલ   1280