જાણો, અમદાવાદમાં કયા વિસ્તારો કયા ઝોનમાં આવે છે?

ઝોન રેડ ઝોન  ઓરેન્જ ઝોન ગ્રીન ઝોન
મધ્યના દરિયાપુર, કાલુપુર, જમાલપુર, શાહપુર,ખાડિયા   અસારવા
પૂર્વ એક પણ નહીં નિકોલ,ઓઢવ, ગોમતીપુર વસ્ત્રાલ,રામોલ-હાથીજણ,ભાઈપુરા-હાટકેશ્વર,નિકોલ,અમરાઈવાડી,વિરાટનગર
પશ્ચિમ નવરંગપુરા પાલડી,નારણપુરા,વાડજ,સ્ટેડિયમ,રાણીપ, મોટેરા વાસણા,ચાંદખેડા
ઉત્તર પશ્ચિમ એક પણ નહીં ચાંદલોડિયા,બોડકદેવ,થલતેજ,ગોતા ઘાટલોડિયા
દક્ષિણ પશ્ચિમ મક્તપુરા જોધપુર,સરખેજ વેજલપુર
દક્ષિણ દાણીલીમડા,બહેરામપુરા મણિનગર,વટવા ઈન્દ્રપુરી,ખોખરા,લાંભા,ઈસનપુર
ઉત્તર એક પણ નહીં ઠક્કરનગર,સરદારનગર,કુબેરનગર,ઈન્ડીયા કોલોની,બાપુનગર,સરસપુર નરોડા,સૈજપુર