ભાજપ સત્તા પર આવશે તો લોકશાહી માટે ખતરો…1991માં આવું કયા નેતાએ કહ્યું હતું?