રામલલ્લાની પ્રતિમા સમક્ષ પીએમ મોદીએ સાષ્ટાંગ દંડવત્ત પ્રણામ કર્યા